วท.อุบลฯ ได้รับผลการประเมินดำเนินงานธุรกิจ Organic Earthworm ระดับ ๔ ดาว

วท.อุบลฯ ได้รับผลการประเมินดำเนินงานธุรกิจ Organic Earthworm ระดับ ๔ ดาว

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสุภาพร ไชยชนะ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาธุรกิจ Organic Earthworm นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ นางมนัสนันท์ ไทยแท้ นายธานินทร์ สันตวงษ์ นางสาววรางคณา สายใหม ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนางกัลยกร อมรคำตัน ครูแผนกวิชาการบัญชี นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ธุรกิจ Organic Earthworm เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมนำเสนอและตอบคำถาม การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมรักษ์พะยอม วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร ต่อมาวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แจ้งผลการประเมินการดำเนินงาน ปรากฏว่าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ธุรกิจ Organic Earthworm มีผลคะแนนรวม ๘๘.๕๕ ได้รับสูงสุด ระดับ ๔ ดาว เป็นลำดับที่ ๕ ในจำนวน ๒๓ สถานศึกษา