สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมฯ และแผนกวิชาอิเล็กฯ ชมนิทรรศการเฉลิมพระ เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายภาสกร ศรีขาว (เพิ่มเติม…)

Read More

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมโครงการตลาดนัดการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมสัญจรสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

นักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายกตนนท์ นาทัน (เพิ่มเติม…)

Read More

นักเรียน ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 คนใดยังไม่ได้รับเงินเรียนฟรี 15 ปีสามารถติดต่อรับได้ที่งานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน นักเรียน ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

MOU

(เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จัดทำและส่งมอบเก้าอี้ จำนวน ๖๐ ตัว ให้กับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

นักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

นักเรียน ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 คนใดยังไม่ได้รับเงินเรียนฟรี 15 ปีสามารถติดต่อรับได้ที่งานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน นักเรียน ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565   read more

ประกาศให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ทุกแผนกวิชา ติดต่อขอรับใบสำคัญรับเงิน ที่ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ และรับเงิน เรียนฟรี 15 ปี

ประกาศจากงานการเงิน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

เลื่อนจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ เป็น วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

(เพิ่มเติม…) read more

ประกาศห้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกแผนกวิชา ติดต่อขอรับใบสำคัญรับเงิน ที่ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ทุกระดับชั้น (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 มาติดต่อถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัว

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึก (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศงานกิจกรรม แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเข้าแถว ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศงานกิจกรรม แจ้งเปลี่ยนแปลงตาราง (เพิ่มเติม…) read more

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ให้นักเรียน – นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำใบระเบียนผลการเรียน (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการแบบเว็บเบส (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโนยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

read more

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) read more

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมิถนายน 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด