สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read More

บริษัท เอส เอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่เข้ามาแนะแนวการฝึกงาน การทำงาน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Active Learning ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนด่วนภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read More

เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Active Learning ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Aviation Legislation and Dangerous Goods

วันที่ ๑๙ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read More

มุทิตาคารวะ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีมุทิตาจิตคุณครู ด้วยรักและศรัทธาน้อมวันทาคุณครู

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียน

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่ง

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนด่วนภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ติดต่อรับบัตรนักเรียน นักศึกษา ที่งานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้ารับการตรวจ​สุขภาพ​​ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ตามตาราง​การ​ตรวจ​สุขภาพ

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ กำหนดห้วงเวลาระยะเวลาฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ

read more

กำหนดการรับรายงายตัว นศท. ชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2565

read more

นักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

นักเรียน ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 คนใดยังไม่ได้รับเงินเรียนฟรี 15 ปีสามารถติดต่อรับได้ที่งานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน นักเรียน ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565   read more

ประกาศให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ทุกแผนกวิชา ติดต่อขอรับใบสำคัญรับเงิน ที่ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ และรับเงิน เรียนฟรี 15 ปี

ประกาศจากงานการเงิน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

เลื่อนจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ เป็น วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

(เพิ่มเติม…) read more

ประกาศห้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกแผนกวิชา ติดต่อขอรับใบสำคัญรับเงิน ที่ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ทุกระดับชั้น (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการแบบเว็บเบส (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโนยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

คำสั่งประเมิน PA ปี 65

Download [776.02 KB] read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกันยายน 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด