สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Online Services)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ฯลฯ

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รอ (เพิ่มเติม…)

Read More

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วท.อุบลฯ ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาฯ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินการใน AMTOUB

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (Accountable Manager) มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read More

การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (เพิ่มเติม…)

Read More

การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่ง ครู (กรณีย้ายปกติ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมประสานแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ และตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษาและการประเมินผลการเรียน

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษาและการ (เพิ่มเติม…)

Read More

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครูผู้ทดสอบมาตรฐาน (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีราชสดุดี เนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีมอบรางวัลโครงการ รด.เล่นกล้าม ณ UBRU Fitness มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายก่อเกียรติ ศรีมันตะ ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร นำนายกิตติชัย สิงหาเวช และนายชูชาติ ธนินสุวรรณ นักศึกษาวิชาทหาร [...]

Read More

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT) เข้าตรวจติดตามการดำเนินงาน ของสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ฯ วันที่ 3

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางดาราวรรณ รอดสิน (เพิ่มเติม…)

Read More

สำนักงานการบินพลเรือยแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of thailand CATT) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อการเรียนการสอน ภายในแผนกวิชาช่างอากาศ วท.อุบลฯ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read More

การประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวลฎาภา (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป) (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 นำคำร้องขอจบมาติดต่อรับใบ รบ.

ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 นำคำร้องขอจบมาติดต่อรับใบ รบ. ตามวันที่กำหนด (เพิ่มเติม…) read more

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม…) read more

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานการเงิน ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศงานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องแจ้งกำหนดการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องแจ้งกำหนดการเปิดสอนภาคฤดูร้อน (เพิ่มเติม…) read more

ทุนการศึกษา(ให้เปล่า) เพื่อโอกาสที่ดีทางการศึกษา

ประกาศจากงานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการศึกษา(ให้เปล่า) เพื่อโอกาสที่ดีทางการศึกษา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 , ปวส.1 และปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับส (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าเบิกจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2/2566

ประกาศงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าเบิกจ่าย (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📣 เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดจอ LED Full Color in door Display ร้อมระบบเครื่องเสียและติดตั้ง จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดจอ LED Full Color in door Display ร้อมระบบเครื่องเสียและติดตั้ง จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download [1.42 MB] read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำศูนย์ชุดฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยใช้สารธรรมชาติ จำนวน 1 ชุด ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำศูนย์ชุดฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยใช้สารธรรมชาติ จำนวน 1 ชุด ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1, ปวช.2, และ ปวช.3 ตามหลักสูตรพุทธศักดิ์ราช 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีคัดเลือก

read more

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านแพลตฟอร์ฒการศึกษาคลาวด์ (Cloud) โดยวิธีคัดเลือก

read more

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโปรแกรม Microsoft 365 A3 for Faculty ในการเป็นผู้ประกอบการ โดยวิธีคัดเลือก

read more

ประกาศผู็ชนะเสนอราคา ซื้อหยังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1, ปวช.2, และปวช.3 ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2562 ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู็ชนะเสนอราคา (เพิ่มเติม…) read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2567

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมกราคม 2567

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตพฤศจิกายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2566

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด

เรื่องล่าสุด