สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษียณ ภาคภูมิใจ สานสายใยมุทิตา

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. อาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read More

การจัดทำแบบสำรวจยินในการฉีดวัคซีน Pfizer

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 👉การจัดทำแบบสำรวจยินในการฉีด (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมนวัฒกรรมเทคโนโลยีบัญฑิตเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๗ กันยายน (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน นักศึกษา

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๖ กันยายน (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๖ กันยายน (เพิ่มเติม…)

Read More

แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 ที่ยังไม่ได้รับเงิน 1,130 บาท

แจ้งนักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 (เพิ่มเติม…)

Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้) วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)

Read More

Workshop ของหลักสูตร Competency Based Training and Assessment

(ข่าว ปชส.วท (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมอาชีวะศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read More

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดระยะเวาลการยื่อนผ่อนผันการ (เพิ่มเติม…)

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ข่าว ปชส. (เพิ่มเติม…)

Read More

การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพการบริหารจัดการ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๘ กันยายน (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ แจ้งการโอนเงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)

Read More

หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ (Live) 10 หลักสูตร

Read More

ข่าวประกาศ

การจัดทำแบบสำรวจยินในการฉีดวัคซีน Pfizer

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 👉การจัดทำแบบสำรวจยินในการฉีด (เพิ่มเติม…) read more

แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 ที่ยังไม่ได้รับเงิน 1,130 บาท

แจ้งนักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 (เพิ่มเติม…) read more

การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดระยะเวาลการยื่อนผ่อนผันการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ แจ้งการโอนเงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

เรื่อง การจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

ประกาศจากงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็น (เพิ่มเติม…) read more

รวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

สำนักงาน (เพิ่มเติม…) read more

ขั้นตอนดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานการรับเงินดังนี้

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ จากงานการเงิน เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน ทราบเกี่ยวกับการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี

ขอแจ้ง (เพิ่มเติม…) read more

แจ้งนักเรียนนักศึกษามีรายชื่อต่อไปนี้คือนักศึกษาที่ส่งเอกสารรับเงินเรียนฟรีไม่ครบและมีการแก้ไข

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง รับเงินเรียนฟรี

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง รับเงินเรียนฟรี สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจ เยียวยานักเรียน 2,000 บาท

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง เยียวยานักเรียน 2,000 บาท read more

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์เนื่องจากเหตุพิเศษใน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

ประกาศจากงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโนยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…) read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม…) read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม…) read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกันยายน 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2564

read more

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผน (เพิ่มเติม…) read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษ 2564 (เพิ่มเติม2)

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด