สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร ๒๑ ชั่วโมง เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ ๒๓ มิถุนายน (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 มาติดต่อถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัว

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึก (เพิ่มเติม…)

Read More

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ ศธ.02

Read More

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2566

วันที่ ๑๖ มิถุนายน (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีไหว้ครู 65 ปี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๑๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับ (เพิ่มเติม…)

Read More

นโยบายการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ความเป็นเลิ

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

คู่มือครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คู่มือครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read More

การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

วันที่ ๑๐ มิถุนายน (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศงานกิจกรรม แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเข้าแถว ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศงานกิจกรรม แจ้งเปลี่ยนแปลงตาราง (เพิ่มเติม…)

Read More

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

ประกาศให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 มาติดต่อถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัว

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึก (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศงานกิจกรรม แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเข้าแถว ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศงานกิจกรรม แจ้งเปลี่ยนแปลงตาราง (เพิ่มเติม…) read more

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ให้นักเรียน – นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำใบระเบียนผลการเรียน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้าง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดสอบใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศงานกิจกรรม ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปีเข้าแถวในกิจกรรมหน้าเสาธง

ประกาศงานกิจกรรม ให้นักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อ Covid – 19 ในสถานศึกษา

แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อ Covid – 19 ในสถานศึกษา read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

read more

ประกาศจากงานแนะแนว รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

read more

ประกาศจากงานแนะแนวรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

read more

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลรับชุดนักเรียน นักศึกษา ให้นำใบเสร็จหรือสลิป (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศให้นักเรียนนักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำใบระเบียนผลการเรียนส่งได้ที่งานแนะแนวฯ

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (เพิ่มเติม…) read more

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที 11 – 12 พฤษภาคม 2565 (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการแบบเว็บเบส (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโนยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) read more

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมิถนายน 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

read more

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาเช็คกิจกรรมหน้าเสาธงผ่านระบบออนไลน์

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ (เพิ่มเติม…) read more

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

read more

แต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด