สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Read More

เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้ (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อดิจิทัลออนไลน์ Canva Education Pro

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีร่วมกับธนาคารออมสินภาค ๑๒ จัดโครงการ (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ ๖ พฤษภาคม (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลรับชุดนักเรียน นักศึกษา ให้นำใบเสร็จหรือสลิป (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศให้นักเรียนนักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำใบระเบียนผลการเรียนส่งได้ที่งานแนะแนวฯ

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (เพิ่มเติม…)

Read More

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที 11 – 12 พฤษภาคม 2565 (เพิ่มเติม…)

Read More

การอบรมการใช้งาน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา”

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)

Read More

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read More

ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

read more

ประกาศจากงานแนะแนว รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

read more

ประกาศจากงานแนะแนวรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

read more

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลรับชุดนักเรียน นักศึกษา ให้นำใบเสร็จหรือสลิป (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศให้นักเรียนนักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำใบระเบียนผลการเรียนส่งได้ที่งานแนะแนวฯ

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (เพิ่มเติม…) read more

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที 11 – 12 พฤษภาคม 2565 (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศารรับชุด นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่สมัครและรายงานตัว (รอบทั่วไป)

ประกาศแจ้ง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานการเงิน แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้กิจกรรม

ประกาศจากงานการเงิน แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้กิจกรรม (รอบสุดท้ายเฉพาะคนที่มีราย (เพิ่มเติม…) read more

การรับชุด นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่สมัครและรายงานตัว (รอบโควตา)

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ การเลื่อนรับใบ รบ. ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง การเลื่อนรับใบ รบ. ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 นำคำร้องขอ (เพิ่มเติม…) read more

ลงทะเบียนซัมเมอร์ สำหรับผู้ที่นำมาลงทะเบียนที่การเงิน

ลงทะเบียนซัมเมอร์ สำหรับผู้ที่นำมาลงทะเบียนที่การเงินในวันศุกร์ที่ผ่านมา รายชื่อ ปวส. >>>คลิก<<< (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม เพื่อซ่อมชำระค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (เพิ่มเเติม) รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน (เพิ่มเติม…) read more

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 ปวส.1 และ ป.ตรี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการแบบเว็บเบส (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโนยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง (เพิ่มเติม…) read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาสด้วยการบริหารสภานศึกษา พุทธศักราช 2552

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนเมษายน 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมีนาคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2565

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด