สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Online Services)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วท.อุบลฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับปวช.

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

(เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะช่างอากาศยาน ระดับชาติ

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายบูชา อินทรปัญญา (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

วท. อุบลฯ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าแนะแนว นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการเตรียมความรู้สู่ ม.ปลายและสายอาชีพ “อาชีพไหน ใช่ตัวเรา

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาว (เพิ่มเติม…)

Read More

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ” (Open House) ๒๕๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติ (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญดีเด่น ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี (เพิ่มเติม…)

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และกลุ่มบริษัท ปตท. แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

ขั้นตอนการรับสมัครและรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2566

(เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ รายงานตัวนักเรียน – นักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง วัน (เพิ่มเติม…) read more

ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2566

read more

รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…) read more

แบบฟอร์มสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อประเภทโควตาระดับประกาศนีย (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 นำรูปถ่ายขาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ มาส่งที่งานทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(เพิ่มเติม…) read more

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัด (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการช่างไฟฟ้า read more

ประกาศ กำหนดจ่ายคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ของภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกสาขาวิชาช่าง ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา CYF (ทุนสร้างฝัน) รุ่นที่ 5

ประกาศ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Next Generatiion Firewall จำนวน 1 ชุด ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download [319.16 KB] read more

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการพัฒนาทักษะระบบสมองกลฝั่งตัวและอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download [1.86 MB] read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบท่อและฟิตติ้งของไหล

Download [57.52 KB] read more

ประกาศผู้ชนะราคาการเสอนราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนโปรแกรม PCL สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบท่อและฟิตติ้งของไหล (Fitting Lines Fitting Trainer)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบท่อและฟิตติ้งของไหล (Fitting Lines Fitting Trainer) Download [149.74 KB] Download [857.36 KB] read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนแบบโปรแกรม PLC สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบการเขียนโปรแรกมแบบแผงโมดูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการพัฒนาทักษะระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี (เพิ่มเติม…) read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมกราคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม 2565

read more

คำสั่งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด