ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑ มาทำการถ่ายรูป เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประกาศแจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ

ผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ. (เพิ่มเติม…)

Read more...

การรายงานตัวแจ้งจำนงเลือกสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…)
Read more...

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network (เพิ่มเติม…)

Read more...

ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

ตารางกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เพิ่มเติม…)

Read more...

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับ ปวช.

แผนกวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

1.เครื่องกล เครื่องกล ยานยนต์
2.เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล
3.โลหะการ โลหะการ เชื่อมโลหะ
4.ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์
5. อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
6.เทคโนโลยีโทรคมนาคม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
7.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
8.การก่อสร้าง การก่อสร้าง ก่อสร้าง
การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
9. โยธา การก่อสร้าง

โยธา

ระดับ ปวส.

 

Read more...

ข้อมูลบุคลากร

 ข้อมูลบุคลากร 
                          วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ฝ่ายบริหาร จำนวน  (คน)
1 ผู้อำนวยการวิทยาลัย 1
2 รองผู้อำนวยการ 4
รวม 5
ข้าราชการครูฯ (ประจำแผนกวิชา) จำนวน  (คน)
1 แผนกวิชาเครื่องกล 15
2 แผนกวิชาเครื่องมือกล 11
3 แผนกวิชาโลหะการ 3
4 แผนกวิชาช่างอากาศยาน 2
5 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4
6 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 16
7 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 8
8 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 7
9 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 2
10 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5
11 แผนกวิชาการก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 8
12 แผนกวิชาโยธา 4
13 แผนกวิชาการบัญชี 3
14 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 18
รวม 106
ข้าราชการครูฯ 38 ค (2) จำนวน  (คน)
1 เจ้าพนักงานธุรการ 1
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1
รวม 2
พนักงานราชการ จำนวน  (คน)
1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ) 1
2 แผนกวิชาเครื่องมือกล (สาขาแม่พิมพ์) 1
3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 4
4 อศจ. 1
รวม 7
ลูกจ้างประจำ จำนวน  (คน)
1 ลูกจ้างประจำ 3
รวม 3
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำงาน) จำนวน  (คน)
1 บริหารงานทั่วไป 2
2 บุคลากร 1
3 การเงิน 4
4 การบัญชี 1
5 พัสดุ 5
6 ประชาสัมพันธ์(วิทยุ) 1
7 ทะเบียน 3
8 ประชาสัมพันธ์ 2
9 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 2
10 งานการค้า 1
11 งานประกันฯ 1
12 งานวิจัยฯ 1
13 งานกิจกรรมนักเรียน 2
14 ครูที่ปรึกษา 1
15 ปกครอง 1
16 แนะแนวฯ 2
17 โครงการพิเศษ 1
18 สวัสดิการฯ 1
19 หลักสูตรฯ(วิชาการ) 1
20 หลักสูตรฯ 2
21 วัดผลและประเมินผล 2
22 งานวิทยบริการและห้องสมุด 4
23 ทวิภาคี 1
24 งานความร่วมมือ 1
25 อศจ 1
26 เจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 1
27 เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
28 งานศูนย์กำลังคน NEEC 3
รวม 49
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน  (คน)
1 แผนกวิชาเครื่องกล 25
2 แผนกวิชาเครื่องมือกล/ช่างกลโรงงาน 15
3 แผนกวิชาโลหะการ 4
4 แผนกช่างอากาศยาน 1
5 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4
6 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 18
7 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 10
8 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 12
9 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 3
10 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
11 แผนกวิชาการก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 3
12 แผนกวิชาโยธา 10
13 แผนกวิชาการบัญชี 5
14 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 15
รวม 128
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ/นักการภารโรง/แม่บ้าน จำนวน  (คน)
1 พนักงานขับรถ 3
2 นักการภารโรง 9
3 แม่บ้าน 10
รวม 22
ครูผู้ทรงคุณค่า จำนวน (คน)
1 นางลักษขณา  ไทยกลาง 1
2 ว่าที่ ร.ต. สุพจน์  พันธ์พิพัฒน์ 1
รวม 2
รวมทั้งสิ้น 324 คน
Read more...