Monthly Archives - กุมภาพันธ์ 2020

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันนี้ (วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. บริษัท ทีดับบลิว เทคนิคอล จำกัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษา ปี 62

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีเปิด กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือน มีนาคม 2563

Read more...

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2563

Read more...

ปัจฉิมนิเทศ ปวช.๓ ปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันนี้ (วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรม ปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันนี้ (วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

 

***หมายเหตุ สามารถซื้อใบสมัครได้แล้ววันนี้ ที่งานทะเบียน

Read more...

แจ้งเรื่องเลื่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ทุกระดับชั้น

          เนื่องจาก วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันสอบ O-NET (เพิ่มเติม…)

Read more...