Monthly Archives - กุมภาพันธ์ 2020

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันนี้ (วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. บริษัท ทีดับบลิว เทคนิคอล จำกัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษา ปี 62

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ปัจฉิมนิเทศ ปวช.๓ ปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันนี้ (วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรม ปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันนี้ (วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

 

***หมายเหตุ สามารถซื้อใบสมัครได้แล้ววันนี้ ที่งานทะเบียน

Read more...

แจ้งเรื่องเลื่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ทุกระดับชั้น

          เนื่องจาก วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันสอบ O-NET (เพิ่มเติม…)

Read more...