เผยเเพร่ผลงาน/งานวิจัย

การสร้างและหาประสิทธิภาพระบบผลิตความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ ใช้ในครัวเรือน

(เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์ครอเลอร์ด้วยอาหาร สำเร็จรูป สูตร Nature Animal Feed

การศึกษาผลของอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ ปริมาณ และคุณภาพของมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์ครอเลอร์

Read more...

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักศึกษา (ปวส.2)

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ขอเผยแพร่รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ขอเผยแพร่รายชื่อผลงานิวจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(เพิ่มเติม…)

Read more...

เผยแพร่งานวิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(เพิ่มเติม…)

Read more...

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

การศึกษาสูตรอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อเพิ่ม ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชในปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน

การศึกษาสูตรอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อเพิ่ม

ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชในปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดินโครงงาน ปวส. 2562 ครั้งที่ 2_1 ไส้เดือนดิน123

Read more...