Author - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

อบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร ๒๑ ชั่วโมง เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ ๒๓ มิถุนายน (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 มาติดต่อถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัว

ประกาศจากงานทะเบียน
ให้นักเรียน นักศึก (เพิ่มเติม…)

Read more...

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ ศธ.02

Read more...

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2566

วันที่ ๑๖ มิถุนายน (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีไหว้ครู 65 ปี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๑๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...