Author - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วท.อุบลฯ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัขรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ ร่วมเสวนากรณีศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ นำคณะศึกษาดูงานโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนัก (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรตินำคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ เยี่ยมบ้านนักเรียน ที่สมัครรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างาน (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมประชุมเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การรายงานผลและติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center) ระดับภาค

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ ตรวจความพร้อมของสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสำนัก (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม…)

Read more...