Author - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Read more...

วท.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการเตรียมความรู้สู่ ม.ปลายและสายอาชีพ “อาชีพไหน ใช่ตัวเรา

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาว (เพิ่มเติม…)

Read more...

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ” (Open House) ๒๕๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญดีเด่น ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และกลุ่มบริษัท ปตท. แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายประสิทธิ์ ภูมั่น หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหา

(เพิ่มเติม…)

Read more...