Monthly Archives - สิงหาคม 2020

อบรมแกนนำด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายนิยม แสงวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการเชิงปฏิบัติการแผนกวิชาโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเครื่องตัดต่อใยแก้วนำแสง (Fusion Splicer) และเครื่องทดสอบเส้นใยแก้วนำแสง (OTDR) ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรและทีมงานจากบริษัทโฟคอมม์ (ประเทศไทย) บรรยายภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้คณะครู และนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้จากประสบการณ์การอบรมในโครงการไปต่อยอดในสาขาวิชาชีพต่อไป การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more...

MOU วท.เทคนิคอุบลฯ ร่วมกับ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมิ่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

อบรมเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

สามัญสัมพันธ์ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก และบ้านเช่าของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้เรียน

Read more...

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและภูมิปัญญารักษ์ภาษาอีสาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

English Day Camp

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ English Day Camp (เพิ่มเติม…)

Read more...