English Day Camp

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ English Day Camp ณ แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในทุกๆด้าน พร้อมทั้งกระตุ้นการเรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ประสบการณ์จริงในการใช้ภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานเข้าร่วมเป็นอย่างมาก