Monthly Archives - กรกฎาคม 2023

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจก (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “แพลตฟอร์ม CONNEXION” (อาชีวSandbox)

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครง (เพิ่มเติม…)

Read more...

หมวดวิชาภาษไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมและประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย (รักการอ่าน กล่าวสุนทรพจน์ เล่านิทานพื้นบ้าน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านแพง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเจษฎาภ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำจัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุ (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียล (Influencer) ด้านอาชีวศึกษาบนแพลตฟอร์ม Youtube และ Tiktok

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝือแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนัก (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล การประกวดสุนทรพจน์ (นักเล่าเรื่อง)

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...