ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวันชัย ศุภธีรารักษ์
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
นายอิทธิพล  สุขเติม
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
นายอิทธิพล  สุขเติม
หัวหน้างานความร่วมมือ