ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียน  1   ปีการศึกษา  2562
สรุปยอดทั้งหมด ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
ระดับ ปวช.1 921 102 1,023
ระดับ ปวช. 2 773 73 846
ระดับ ปวช. 3 718 83 801
ระดับ ปวส. 1 1,178 246 1,424
ระดับ ปวส. 2 1,198 222 1,420
รวมทั้งสิ้น 4788 726 5,514
ข้อมูล  ณ  วันที่ 28 มิถุนายน  2562