ข้อมูลบุคลากร

 ข้อมูลบุคลากร 
                          วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ฝ่ายบริหาร จำนวน  (คน)
1 ผู้อำนวยการวิทยาลัย 1
2 รองผู้อำนวยการ 4
รวม 5
ข้าราชการครูฯ (ประจำแผนกวิชา) จำนวน  (คน)
1 แผนกวิชาเครื่องกล 15
2 แผนกวิชาเครื่องมือกล 11
3 แผนกวิชาโลหะการ 3
4 แผนกวิชาช่างอากาศยาน 2
5 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4
6 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 16
7 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 8
8 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 7
9 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 2
10 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5
11 แผนกวิชาการก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 8
12 แผนกวิชาโยธา 4
13 แผนกวิชาการบัญชี 3
14 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 18
รวม 106
ข้าราชการครูฯ 38 ค (2) จำนวน  (คน)
1 เจ้าพนักงานธุรการ 1
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1
รวม 2
พนักงานราชการ จำนวน  (คน)
1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ) 1
2 แผนกวิชาเครื่องมือกล (สาขาแม่พิมพ์) 1
3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 4
4 อศจ. 1
รวม 7
ลูกจ้างประจำ จำนวน  (คน)
1 ลูกจ้างประจำ 3
รวม 3
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำงาน) จำนวน  (คน)
1 บริหารงานทั่วไป 2
2 บุคลากร 1
3 การเงิน 4
4 การบัญชี 1
5 พัสดุ 5
6 ประชาสัมพันธ์(วิทยุ) 1
7 ทะเบียน 3
8 ประชาสัมพันธ์ 2
9 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 2
10 งานการค้า 1
11 งานประกันฯ 1
12 งานวิจัยฯ 1
13 งานกิจกรรมนักเรียน 2
14 ครูที่ปรึกษา 1
15 ปกครอง 1
16 แนะแนวฯ 2
17 โครงการพิเศษ 1
18 สวัสดิการฯ 1
19 หลักสูตรฯ(วิชาการ) 1
20 หลักสูตรฯ 2
21 วัดผลและประเมินผล 2
22 งานวิทยบริการและห้องสมุด 4
23 ทวิภาคี 1
24 งานความร่วมมือ 1
25 อศจ 1
26 เจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 1
27 เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
28 งานศูนย์กำลังคน NEEC 3
รวม 49
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน  (คน)
1 แผนกวิชาเครื่องกล 14
2 แผนกวิชาเครื่องมือกล/ช่างกลโรงงาน 15
3 แผนกวิชาโลหะการ 4
4 แผนกช่างอากาศยาน 1
5 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4
6 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 15
7 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 10
8 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 12
9 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 3
10 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
11 แผนกวิชาการก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 3
12 แผนกวิชาโยธา 10
13 แผนกวิชาการบัญชี 5
14 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 11
รวม 110
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ/นักการภารโรง/แม่บ้าน จำนวน  (คน)
1 พนักงานขับรถ 3
2 นักการภารโรง 9
3 แม่บ้าน 10
รวม 22
ครูผู้ทรงคุณค่า จำนวน (คน)
1 นางลักษขณา  ไทยกลาง 1
2 ว่าที่ ร.ต. สุพจน์  พันธ์พิพัฒน์ 1
รวม 2
รวมทั้งสิ้น 306 คน

[/vc_column_text]