อาคารสถานที่

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีพื้นที่ 84 ไร่ 3 งาน

มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น   58 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น    187 ห้อง  ได้แก่

อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง ห้อง
อาคารปฏิบัติการช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หลัง 19 ห้อง
อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาโทรคมนาคม จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 หลัง ห้อง
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 หลัง 9 ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกล จำนวน 1 หลัง ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อม จำนวน 1 หลัง ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 หลัง ห้อง
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างโยธา จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง
อาคารอเนกประสงค์ช่างโยธา จำนวน 1 หลัง ห้อง
อาคารงานกิจกรรม จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง
อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 13 ห้อง
อาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง
อาคารสถาบัน จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง
อาคารวิชาการ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง
หอประชุม จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง
โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 หลัง ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 19 ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 23 ห้อง
อาคารบ้านพัก จำนวน 37 หลัง ห้อง
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์  4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 33 ห้อง
อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 33 ห้อง
อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง

รายละเอียดผังบริเวณวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 

1.  ตึกอำนวยการ 2.  อาคารเรียน 2 ( 2 ชั้น )
3.  อาคารเรียน 3 (แผนกเทคโนโลยีคอมฯ, สารสนเทศ)  ( 4 ชั้น ) 4.  อาคารเรียน 4 (แผนกวิชาบัญชี)
5.  อาคารเรียน 5 (แผนกสามัญ) ( 4 ชั้น ) 6.  อาคารวิชาการ
7.  หอประชุม 8.  ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
9.  เสาธง 10.  ลานพระพุทธรูป
11.  โรงอาหาร 12.  ศูนย์วิทยบริการ
13.  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 14.  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
15.  แผนกวิชาช่างยนต์ 16.  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
17.  งานอาคารสถานที่ 18.  แผนกวิชาช่างโยธา
19. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 20.  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
21. สนามฟุตซอล 22. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
23. บ้านพักผู้อำนวยการ 24. โรงจอดรถ
25. บ้านพักนักการภารโรง 26. บ้านพักครู
27. งานอาคารสถานที่ใหม่ (ในแผนพัฒนาฯ) 28. โรงจอดรถ
29. ห้องสุขา, ร้านค้า 30. สนามฟุตบอล
31. ป้อมยาม 32. อาคารอเนกประสงค์
33. ส่วนต่อเติมอาคารอำนวยการ 34. อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น
35. ลานพระวิษณุกรรม 36. อาคารประชาสัมพันธ์
37. ศาลพระภูมิ 38. แผนกวิชาโทรคมนาคม
39. อาคารสหการวิทยาลัยฯ 40. แผนกวิชาช่างโยธา (ส่วนขยาย)
41. ส่วนขยายช่างกลโรงงาน 42. อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้าฯ (อาคาร 4 ชั้น)
43. ร้านค้า 44. แผนกวิชาช่างโยธา (ส่วนขยาย)
45. หอประชุมแผนกวิชาช่างโยธา 46. แฟลช 4 ชั้น (ในแผนพัฒนาฯ)
47. ร้านค้า 48. อาคารกิจการลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหาร

 

ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047, 254529,262566  หมายเลขโทรสาร (045) 261077

http://www.utc.ac.th