หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.)
สาขาวิชา สาขางาน
1) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
2) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
3) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานผลิตภัณฑ์
4) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
5) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
6) สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
7) สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม สาขางานโทรคมนาคม
8) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานช่างก่อสร้าง
9) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางานสถาปัตยกรรม
10) สาขาวิชาช่างโยธา สาขางานโยธา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ระดับ ปวส.) สายทวิภาคี
สาขาวิชา สาขางาน
1) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
2) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
3) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
4) สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง
5) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
6) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
7) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
8) สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
9) สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา
10) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ระดับ ปวส.) สาย ม.6
สาขาวิชา สาขางาน
1) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
2) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
3) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
4) สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง
5) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
6) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
7) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
8) สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
9) สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา
10) สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขางานช่างอากาศยาน
11) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา สาขางาน
1) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขางานเทคโนโลยียานยนต์
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์