ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

บริษัท เอส เอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่เข้ามาแนะแนวการฝึกงาน การทำงาน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Active Learning ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนด่วนภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Active Learning ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Aviation Legislation and Dangerous Goods

วันที่ ๑๙ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...