News

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ ๓ สี กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทิคนิคอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นายลิขิต พลเหลา (เพิ่มเติม…)

Read more...

บริษัท คันโต เมนเทนแนนซ์ เอเชีย จำกัด ธุรกิจการก่อสร้างและรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าของรถไฟฟ้าในประเทศไทย

วันนี้ (วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บริษัท คันโต เมนเทนแนนซ์ เอเชีย จำกัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้มีการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศุกษา

ตามที่อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่น ๖ ให้กับนักเรียนที่สนใจรับทุนการศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๑.๐๐ น. บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุม อศจ. อุบลราชธานี เตรียมจัดงานวันครู

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในปีใหม่ ๖๓

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีเปิด โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนคร ศิริปริญญานันท์  (เพิ่มเติม…)

Read more...

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิยม แสงวงศ์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...