ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. (ระดับ ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2) (เพิ่มเติม…)

Read more...

มอบอุปกรณ์ช่วยสอดท่อหายใจ Laryngoscope

(ข่าว ปชว.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...

การชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

(ข่าว ปชส.วท (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ เรื่อง การคืนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การติดตามแผนแม่บทการพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยาน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๗

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…)

Read more...

การสัมภาษณ์คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนโครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ ที่จะออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…)

Read more...