Monthly Archives - กรกฎาคม 2021

การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ. (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานการเงิน การรับเงินเรียนฟรี นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1-3

การรับเงินเรียนฟรี นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1-3

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. (ระดับ ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2) (เพิ่มเติม…)

Read more...

มอบอุปกรณ์ช่วยสอดท่อหายใจ Laryngoscope

(ข่าว ปชว.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...