โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย และหัวหน้างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการต่อไป