Blog

ประกาศวิทยาลัยเทคนิอุบลราชธานี การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา.pdf.pdf< ดาวน์โหลด

Read more...

ปัจฉิมนิเทศ ปวช.๓ ปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันนี้ (วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรม ปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันนี้ (วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

 

***หมายเหตุ สามารถซื้อใบสมัครได้แล้ววันนี้ ที่งานทะเบียน

Read more...

แจ้งเรื่องเลื่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ทุกระดับชั้น

          เนื่องจาก วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันสอบ O-NET (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ (ประเภทโควตา) ปี ๒๕๖๓

วันนี้ (วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะการปรับค่าแรงบิดและการห้ามลวดเพื่อความปลอดภัย สาขาวิชาช่างอากาศยาน ทักษะช่างอากาศยาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ (เพิ่มเติม…)

Read more...