Blog

ประกาศวิทยาลัยเทคนิอุบลราชธานี การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา.pdf.pdf< ดาวน์โหลด

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ ขอแสดงความยินดี กับคุณครู 20 ท่าน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับคุณครู 20 ท่าน ที่ได้แสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา เพื่อรับการบรรจุ (เพิ่มเติม…)

Read more...

Q&A คำถามที่พบบ่อย ?

Q&A คำถามที่พบบ่อย สำหรับช่วงนี้ที่มีสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid–19)
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านช่องทาง แฟนเพจเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more...

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วัน เวลา สาขาวิชา ลำดับที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Read more...

ประกาศรายชื่อนักเรียน – นักศึกษา พ้นสภาพ กรณีที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ประกาศรายชื่อนักเรียน – นักศึกษา พ้นสภาพ กรณีที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน

Read more...

รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ ปีการศึกษา 2564

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ฯวิทยาลัย 2564

Read more...

ประกาศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ที่ยังไม่ได้ทำการสอบเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สามารถติดต่อเข้าสอบได้ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
Read more...

อบรมออนไลน์การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๖๓ (ปรับปรุง ๒๕๖๔) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๒๙ เมษายน (เพิ่มเติม…)
Read more...