ส่วนตัว: Blog

ประกาศวิทยาลัยเทคนิอุบลราชธานี การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา.pdf.pdf< ดาวน์โหลด

Read more...

ตรวจประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2565

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2565

Read more...

นักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ติดต่อรับคำร้องขอจบการศึกษาที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ

Read more...

การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 13 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมบททวน TPM และ CM

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผอ.วท.อุบลฯเข้าสวัสดีปีใหม่ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๑๘ มกราคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สอศ.และ สทป.

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...