ส่วนตัว: Blog

ประกาศวิทยาลัยเทคนิอุบลราชธานี การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา.pdf.pdf< ดาวน์โหลด

Read more...

การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

มุทิตาคารวะ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีมุทิตาจิตคุณครู ด้วยรักและศรัทธาน้อมวันทาคุณครู

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียน

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่ง

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการประเมินสมาชิกดีเด่น(ภายใต้โครงการนิเทศ) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสาขาวิชาช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...