Blog

ประชุมขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ จัดการประชุมขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมขน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการลดปัญหาออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา

โครงการลดปัญหาออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผลการรับสมัคร ครูอัตราจ้างแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการรับสมัคร ครูอัตราจ้างแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

Read more...

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) (เพิ่มเติม…)

Read more...

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๖๒

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการรณรงค์ลดนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่

 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการรณรงค์ลดนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่ (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

กำหนดการ รับสมัคร 3 กรกฏาคม 2562 ถึง 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (วัน เวลา ราชการ) (เพิ่มเติม…)

Read more...