ส่วนตัว: Blog

ประกาศวิทยาลัยเทคนิอุบลราชธานี การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา.pdf.pdf< ดาวน์โหลด

Read more...

วท.อุบลฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับปวช.

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

(เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะช่างอากาศยาน ระดับชาติ

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายบูชา อินทรปัญญา (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท. อุบลฯ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าแนะแนว นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Read more...