Blog

ประกาศวิทยาลัยเทคนิอุบลราชธานี การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา.pdf.pdf< ดาวน์โหลด

Read more...

ประกาศเชิญชวนร่วมประชาวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ร่างประกาศประกวดราคาอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน

ร่างเอกสารประกวดราคาอาคารเก็บอากาศยานพร

เอกสารร่างประกวดราคาอาคารเก็บอากาศยานพร

Read more...

ประกาศเชิญชวนร่วมประชาวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารร่างประกวดราคาอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น

ร่างเอกสารประกวดราคาโรงฝึกงาน 4 ชั้น

ร่างประกาศประกวดราคาโรงฝึกงาน 4 ชั้น

Read more...

เอกสารประกวดราคา ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว

ประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศฯแนวทางการปฏิบัติการฝึกงานนักศึกษาในวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...