Monthly Archives - ธันวาคม 2020

ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมสถานบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวแทนคณะครู จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการจัดระเบียบสังคมในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (เพิ่มเติม…)

Read more...

เน้นย้ำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้กล่าวให้โอวาทและเน้นย้ำมาตรการ การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา “เทคนิคเกมส์ 63”

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา “เทคนิคเกมส์ 63”

Read more...

ประชุมคณะกรรมการ “เทคนิคเกมส์ 63”

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเรื่อง การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ด้วยความห่วงใย จาก คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ด้วยความห่วงใย จาก คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Read more...

สัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันคริสต์มาส

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันคริสต์มาส (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทและอวยพรเนื่องในโอกาส Merry Christmas and Happy New Year 2021

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กล่าวให้โอวาทคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
(เพิ่มเติม…)

Read more...

มอบทุนการศึกษา ปวส.๑ และ ปวส.๒ เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ และ ปวส. ๒ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การจัดการอบรมครู บุคลากรงานปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดำเนินการจัดการอบรมครู บุคลากรงานปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดูแลความประพฤตินักเรียน (เพิ่มเติม…)

Read more...

นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล เข้านิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม…)

Read more...