นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล เข้านิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับติดตาม ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างมีคุณภาพต่อไป