พบปะนักเรียน ระดับ ปวช.๒

พบปะนักเรียน ระดับ ปวช.๒

นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้ง ๘ ท่าน ขึ้นกล่าวแนะนำตัวและพบปะนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ (ปวช.๒) อีกทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเป็นกันเองระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี