วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU)

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการให้เกิดประสิทธิภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรห้องสมุดต่อไป