Monthly Archives - พฤศจิกายน 2023

เข้าตรวจเยี่ยมคณะครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ณ อาคาร ๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

อสจ.อุบลฯ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมเพื่อวางแผนในการดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📣
เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมโครงการประชุมชี้แจง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ แก่ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูล (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...