การประชุมเพื่อวางแผนในการดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม

การประชุมเพื่อวางแผนในการดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนในการดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นโดยใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ (Natural Refrigerant) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้กองทุนนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็น (EGAT Cooling Innovation : CIF) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโกวิทย์ วรพิพัฒน์ (ชั้น ๓) อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติและมาตรฐานด้านความปลอดภัย ภายใต้กองทุน นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็น (CIF ) ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
#เรียนดีมีความสุข
#ประชุมเพื่อวางแผนในการดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ฯ
#PRวทอุบลฯ