Monthly Archives - มกราคม 2024

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการสร้างชุมชน (๑ วิทยาลัย ๑ ศูนย์ช่างชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมซักซ้อม นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีเปิดโครงการอาชีวะอุบลวอลเลย์บอลลีก ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมสภากาแฟ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา (เพิ่มเติม…)

Read more...

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดอบรมชี้แจงเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพ นักศึกษาระดับ ปวช.๒ แผนกวิชาช่างยนต์เครื่องกล และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีรับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน Create Your Future Foundation (CYF) กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกทักษะระดับชาติ

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม…)

Read more...