วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

ปรัชญา
“ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ”

อัตรลักษ์
“ทักษะดี มีจิตอาสา”

เอกลักษณ์
“บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน”

วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการเป็นผู้นำในการผลิตช่างเทคนิคที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งสู่การผลิตนักเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไปในอนาคตพันธกิจ
1. จัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านอาชีพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปแนวทางการเรียนการสอนเพื่อผลิตช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ให้มีความรู้และทักษะควบคู่คุณธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
4. ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือกับการจัดการอาชีวศึกษากับหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ
5. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยเพื่อสืบทอดเอกลักษณ์ไทยไปสู่อนุชนรุ่นหลัง
6. นำระบบการประกันคุณภาพมาตรฐาน และพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารที่ดี พ.ศ. 2546 มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนได้เรียนวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
2. จัดทำวิจัยเพื่อสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
3. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาด้านระบบคุณภาพ
5. จัดหาสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. ผู้เรียนและสถานศึกษาให้บริการวิชาชีพต่อชุมชน
7. ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สีประจำสถานศึกษา
สีน้ำเงิน