วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

ปรัชญา
“ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ”

เอกลักษณ์
“บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน”

อัตลักษณ์
“ทักษะดี มีจิตอาสา”

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง สู่มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

พันธกิจ  (Mission)

พันธกิจที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานอาชีพสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ บริการวิชาการและวิจัย
พันธกิจที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้สังคมแห่งความสุขกับทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์
 1. ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา มาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. สถานศึกษาบริหารจัดการครู บุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากร จัดการเรียนการสอนตามนโยบายหลักและหน่วยงานต้นสังกัด เต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
3.สถานศึกษานำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเผยแพร่สู่สาธารณะชน
4.สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้สังคมแห่งความสุขกับทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ (Strategy)
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานอาชีพสู่มาตรฐานสากล
2.การจัดการทรัพยากรครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ บริการวิชาการและวิจัย
3.ส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้สังคมแห่งความสุขกับทุกภาคส่วน

สีประจำสถานศึกษา
สีน้ำเงิน