ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับ รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายเสถียร    อารุณ พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๑
นายประสาน    ใจภพ พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๒
นายเกตุ    วงศ์กาไสย พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๕
นายประสาน    ใจภพ พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๔๙๘
นายสงัด    สุวัณณุส พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๔๙
นายประสาน    ใจภพ พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๓
นายสำราญ    โนนทนวงศ์ พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๒๓
นายบุญชู    มูลพินิจ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๘
นายสมเกียรติ    พึ่งอาตม์ พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐
๑๐ นายณรงค์    นวมถนอม พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๐
๑๑ นายทรงเดช    วงษ์ปัญญา พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓
๑๒ นายทรงสวัสดิ์    ทิพย์คงคา พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕
๑๓ นายสุเมธ    ดาโรจน์ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖
๑๔ นายสืบพงษ์    รักษาทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๗
๑๕ นายอำพล    ดีรัศมี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙
๑๖ นายลิขิต    พลเหลา พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖
๑๗ ดร.ชาญทนงค์    บุญรักษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
๑๘ นายนิยม    แสงวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
๑๙ นายธาตรี    พิบูลมณฑา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน