ทำเนียบผู้บริหาร

นายนิยม  แสงวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

   

นายมนตรี  สุริยพันตรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายทวีศักดิ์   บุตรจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นายสุวิชา    มั่นยืน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายไวพจน์  ศรีธัญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา