ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ชื่อเดิมคือโรงเรียนช่างไม้อุบลราชธานี รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นต้น 3 ปี

พ.ศ. 2498 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้รวมโรงเรียนช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างตัดผม เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนการช่างอุบลราชธานี
พ.ศ. 2501 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยรับผู้สำเร็จชั้นประโยคมัธยม    อาชีวศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อหลักสูตร3 ปี
พ.ศ. 2503 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้อยู่ใน โครงการช่วยเหลือของสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) เข้าเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาชีพ
พ.ศ. 2510 ได้รับการคัดเลือกจาก กรมอาชีวศึกษา ให้อยู่ในโครงการช่วยเหลือของโครงการเงินกู้   เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของรัฐบาลไทย
พ.ศ. 2514 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทคนิคอุบลราชธานี
พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
พ.ศ. 2524 มีการคัดเลือกและประกาศของกรมอาชีวศึกษา ให้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      เป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษาประจำปี 2525


พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตร ปทส.สาขาเครื่องกล วิชาเอกเทคนิคยานยนต์
พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตร ปทส.สาขาเทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล
พ.ศ. 2538 เปิดสอนระบบทวิภาคีและระบบสะสมหน่วยกิตในระดับ ปวช. ระบบทวิภาคีเปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างเชื่อม, และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสะสม เปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างกล,   ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างก่อสร้าง
พ.ศ. 2540 เปิดสอนภาคสมทบ ระดับ ปวช. และ ปวส.
พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับ ปวส. จาก ม.6 ทุกแผนกวิชาช่าง
พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับ ปวส. สายตรงเรียนระบบทวิภาคี ทุกแผนก
พ.ศ. 2546 เปิดสาขาแมคคาทรอนิกส์ และสาขาการติดตั้งและควบคุม ระดับ ปวส. จาก ปวช. สายตรง
พ.ศ. 2547 เปิดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2548 เปิดสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. ม.6
พ.ศ. 2555  กรมอาชีวศึกษาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่  ในส่วนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดอยู่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5  เปลี่ยนเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดอุบลราชธานี,  ยโสธร,  ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ  มีสถานศึกษาในสังกัด 7 แห่ง ได้แก่  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี,  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี, วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม,  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ, วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ, วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
พ.ศ. 2556  เปิดสอนระดับปริญญาตรี

  • ขนาดและที่ตั้ง

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีพื้นที่ 84 ไร่ 3 งาน

มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น   58 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น    187 ห้อง  ได้แก่

อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง ห้อง
อาคารปฏิบัติการช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หลัง 19 ห้อง
อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาโทรคมนาคม จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 หลัง ห้อง
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 หลัง 9 ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกล จำนวน 1 หลัง ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อม จำนวน 1 หลัง ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 หลัง ห้อง
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างโยธา จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง
อาคารอเนกประสงค์ช่างโยธา จำนวน 1 หลัง ห้อง
อาคารงานกิจกรรม จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง
อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 13 ห้อง
อาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง
อาคารสถาบัน จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง
อาคารวิชาการ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง
หอประชุม จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง
โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 หลัง ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 19 ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 23 ห้อง
อาคารบ้านพัก จำนวน 37 หลัง ห้อง
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์  4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 33 ห้อง
อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 33 ห้อง
อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง

ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047, 254529,262566  หมายเลขโทรสาร (045) 261077

http://www.utc.ac.th