Monthly Archives - พฤษภาคม 2021

กองสาธารณะและวิ่งแวดล้อม เทศบาลอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่พ่นยากำจัดยุงลาย

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
Read more...

ตารางการมาเรียนที่วิทยาลัยฯ (Onsite)

ตารางการมาเรียนที่วิทยาลัยฯ (Onsite) สัปดาห์ที่ 1 เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ขอให้นักเรียนนักศึกษาแต่ละชั้นปีเริ่มมาเรียนตามตารางที่กำหนด

Read more...

ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

👉ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)
Read more...

ใบรายชื่อ พร้อม QR Code ไลน์กลุ่มคุณครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา

 

 

>> ใบรายชื่อ พร้อม QR Code ไลน์กลุ่มคุณครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา <<

 

 

 

Read more...

ประกาศ การเปิดภาคเรียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.)วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การอบรมโครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ณ ห้องประชุมบัวแสด (เพิ่มเติม…)

Read more...

QR Code กลุ่มไลน์ สำหรับครู นักเรียน นักศึกษา

QR Code กลุ่มไลน์ สำหรับครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับชั้น แต่ละแผนก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more...

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้) วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...