ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตารางเรียน ตารางสอน ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และหัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้อง เหมาะสม พร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนชั่วโมง และหน่วยกิตให้ถูกต้อง เป็นไปตามแผนการเรียนของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป