คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและดำเนินการจัดการประกวดโคงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและดำเนินการจัดการประกวดโคงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและดำเนินการจัดการประกวดโคงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการคัดเลือกและดำเนินการจัดการประกวดโคงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา