รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน นายอุทัย พลเขตต์ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และนายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อนิเทศให้คำปรึกษา กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตน และเป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาต่อไป