Monthly Archives - กุมภาพันธ์ 2023

ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาโยธา และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมสภากาแฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

นิทรรศการ Best Practice จัดบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาลูกหลานเมืองอุบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาว (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Netx Generation Firewall จำนวน 1 ชุด ของงานศูฯย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Read more...

โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจแผ่นดิน สู่การพัฒนาชุมชน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความ (เพิ่มเติม…)

Read more...