โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจแผ่นดิน สู่การพัฒนาชุมชน

โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจแผ่นดิน สู่การพัฒนาชุมชน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ความรู้และคำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย รวมทั้งจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมสร้างการรับรู้ และเน้นย้ำความแตกต่างระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอีกด้วย