การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการประชุมและเชิดชูเกียรติสถานศึกษา

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการประชุมและเชิดชูเกียรติสถานศึกษา

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการประชุมและเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวแดง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป