Monthly Archives - มีนาคม 2020

เอกสารประกวดราคา ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว

ประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศฯแนวทางการปฏิบัติการฝึกงานนักศึกษาในวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการ กลางคืนฉบับแก้ไข้ ประจำเดือน เมษายน 2563

Read more...

ประกาศฯ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

Read more...