ประกาศฯ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

ประกาศฯ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19