Monthly Archives - กันยายน 2019

กิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ” ที่จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับมูลนิธิ ช่างไทยใจอาสา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ดร.ประดิษฐ์ พาชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของหมวดภาษาอังกฤษ ปี2562

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน-CEFR

Read more...

รับถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันนี้ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

“ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี”

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สุนีย์แกรนด์โฮเต็ลคอนเวอร์ชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารโครงการศูนย์

(เพิ่มเติม…)

Read more...

มุทิตาคาราวะอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานมุทิตาคาราวะ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ เพื่อทดแทน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ

Read more...

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเรือยางขนาด ๑๐ แรงม้า จากบริษัท เอพี ฮอนด้า และเกียรติสุรนนท์กรุ๊ป

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเรือยางขนาด ๑๐ แรงม้า จากบริษัท เอพี ฮอนด้า (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ

Read more...