มุทิตาคาราวะอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

มุทิตาคาราวะอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานมุทิตาคาราวะ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง ๙ แห่ง เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๔ คน ในงานได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ นายนิยม แสงวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวแสดงมุทิตาจิต และนายมงคล จึงมั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเขมราฐ
เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก โดยมีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก