แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายชวินทร์ พลหาญ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.๑ และระดับชั้น ปวส.๑ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา โดยอาศัยสื่อการสอนที่แปลกใหม่ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขต่อไป