Monthly Archives - สิงหาคม 2021

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินเป็นหน่วยงานรับรอง

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)

Read more...

เรื่อง การจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

ประกาศจากงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน (เพิ่มเติม…)

Read more...

มอบอุปกรณ์ช่วยสอดท่อหายใจ Laryngoscope

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็น (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกันยายน 2564

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2564

Read more...

รวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

สำนักงาน (เพิ่มเติม…)

Read more...

การวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นหน่วยงานรับรอง

Read more...

ขั้นตอนดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานการรับเงินดังนี้

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ จากงานการเงิน เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน ทราบเกี่ยวกับการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี

ขอแจ้ง (เพิ่มเติม…)

Read more...