การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินเป็นหน่วยงานรับรอง

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินเป็นหน่วยงานรับรอง

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินเป็นหน่วยงานรับรอง Approved Maintenance Traning Organization : AMTO พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป