Monthly Archives - มิถุนายน 2021

เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

(เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมคณะกรรมการ Quality Assurance Organization

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้)
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ดารประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาสถานศึกษา ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๓๐ มิถุนายน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑ มาทำการถ่ายรูป เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างอากาศยาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๙ มิถุนายน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ (เพิ่มเติม…)
Read more...

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักศึกษา (ปวส.2)

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ขอเผยแพร่รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ประการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Read more...