ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สัปดาห์ที่ ๖ – ๗