วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอยกเลิกการการสอบคัดเลือก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ covid 19

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอยกเลิกการการสอบคัดเลือก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ covid 19

**เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว**

•สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ฉบับถ่ายเอกสารที่นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้องแล้ว [2 ฉบับ]
•สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา [2 ฉบับ]
•สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักศึกษา [2 ฉบับ]
•ใบรับรองแพทย์ [1 ฉบับ]
•สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดา มารดา [อย่างละ 2 ฉบับ]
•รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว [2 แผ่น]
……………………………………………
*ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว*
ระดับชั้น ปวช. ประมาณ 4,580 บาท
ระดับชั้น ปวส. ประมาณ 5,000 บาท (ยังไม่รวมค่าหน่วยกิต)