ประกาศ การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศ การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)เนื่องจากเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น