ต้อนรับคณะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ต้อนรับคณะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้การต้อนรับ นางสาวสุนันธนา ภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ และคณะ ในโอกาสที่ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา ณ อาคาร ๓ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอาคาร ๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โดยมี นายณัฐพล เทพมา หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ และเป็นคณะกรรมการคุมสอบ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#วทอุบลฯ_ต้อนรับคณะกรรมการการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ
#PRวทอุบลฯ