Monthly Archives - มีนาคม 2021

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดงาน (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประชุมขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา

(ข่าว ปวส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ).นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

(เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพงานเชื่อมด้วยสายตา ระดับ พื้นฐาน ตามมาตรฐาน ASNT-TA-IC

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้) วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๐๐ น.) สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม (เพิ่มเติม…)
Read more...

การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.) ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(ข่าว ปชส.วท.อบ) นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.) ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน

นักเรียน ที่ยังไม่ได้รับ ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท สามารถรับได้ ในวัน เวลา ดังนี้
ปวช1. วันที่ 22 มีนาคม 2564
ปวช.2 วันที่ 23 มีนาคม 2564
ปวช.3 วันที่ 24 มีนาคม 2564

** หมายเหตุ 1. รับเอกสารการกรอกรายละเอียดใบสำคัญรับเงินได้ทุกวัน
2. สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
3. ใบเสร็จรับเงิน ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท

Read more...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...