โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพงานเชื่อมด้วยสายตา ระดับ พื้นฐาน ตามมาตรฐาน ASNT-TA-IC

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพงานเชื่อมด้วยสายตา ระดับ พื้นฐาน ตามมาตรฐาน ASNT-TA-IC

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้) วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๐๐ น.) สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม
และชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพงานเชื่อมด้วยสายตา ระดับ พื้นฐาน ตามมาตรฐาน ASNT-TA-IC ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ แผนกช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต่อยอดความรู้ ความสามารถ ทางคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาช่างเชื่อมโลหะ โดยมุ่งหวังให้มีการผลิตครู อาจารย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภทและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นำความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ที่ตรงกับเทคโนโลยี และการทำงานในตลาดแรงงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสงัด ยศเฮือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีครู อาจารย์จากสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน