โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Aviation Legislation and Dangerous Goods

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Aviation Legislation and Dangerous Goods

วันที่ ๑๙ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน และว่าที่ร้อยตรีวิทยา สายลาด ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Aviation Legislation and Dangerous Goods ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อบังคับ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบิน และข้อกฎหมายสิ่งของเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อไป